WWW.SMSCREDIT.LT

SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

WWW.SMSCREDIT.LT yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę greitai gauti vartojimo kreditą nereikalaujant iš Naudotojo jokio prievolių vykdymo užtikrinimo.

WWW.SMSCREDIT.LT sistemą valdo UAB CREDIT SERVICE, įmonės kodas: 302431575, adresas: Raugyklos g. 15A, LT- 01140 Vilnius, klientų aptarnavimo adresas: Jonavos g. 254A, LT-44132, Kaunas, telefonas: +370 700 73470, el. paštas: info@smscredit.lt (toliau – Bendrovė).

WWW.SMSCREDIT.LT naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Sistemos naudojimo tvarką ir sąlygas, kurių privalo laikytis {NAME}, asmens kodas: {PERSONAL_ID}, telefonas: {CLIENT_MOBILE_PHONE}, el. paštas: {CLIENT_EMAIL} (toliau – Naudotojas) siekdamas pateikti paraišką kreditui gauti.

 1. Naudotojo patvirtinimai
  1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko Naudotojo patvirtinimus, kad:
  1.1.1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;
  1.1.2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
  1.1.3. Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms, šių Taisyklių 4 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;
  1.1.4. Naudotojas yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus Lietuvos Respublikos pilietis, kuris šių Taisyklių tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;
  1.1.5. Naudotojas šių Taisyklių 2.2.4. p. nurodytą registracijos mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje.
  1.2. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, https://www.smscredit.lt/ skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių paslaugų praktika.
 2. Registracijos tvarka ir sąlygos
  2.1. Teisę prašyti kredito turi bet kuris asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 1.1.4. p. Naudotojui keliamus reikalavimus, tačiau gauti kreditą gali tik tie asmenys, kurie yra registruoti Sistemos duomenų bazėje ir atitinka Bendrovės nustatytus reikalavimui kreditui gauti. Registruotis Naudotojas gali internetu ar per Tarpininkus šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  2.2. Registracijos internetu tvarka ir sąlygos:
  2.2.1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas pirmiausiai privalo įdėmiai perskaityti Sistemoje pateiktas vartojimo kredito sutarties sąlygas ir standartinę informaciją apie vartojimo kreditą;
  2.2.2. Sutinkantis su vartojimo kredito sutarties sąlygomis Naudotojas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti https://www.smscredit.lt/ patalpintą paraišką (prašymą) kreditui gauti (toliau – Paraiška) ir registracijos anketą (toliau – Anketą), suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją. Registracijos metu užpildyta Anketa, kartu su Paraiška, yra priimama tik tuomet, kai Naudotojas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Registruotis“.
  2.2.3. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą su Paraiška, Sistema sudaro ir Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia šias Taisykles ir Vartojimo kredito sutarties projektą. Kartu yra siunčiamas ir Taisykles koduojantis unikalus MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodas (toliau – MD5).
  2.2.4. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja Naudotoją į savo duomenų bazę, tačiau kartu su registracijos duomenimis Naudotojo pateikta Paraiška yra pradedama nagrinėti tik jam pervedus į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje Naudotojas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra patvirtinti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Sistemoje metu ir jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja Naudotojo ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas Naudotojui antrą ir kitus kartus kreipiantis dėl vartojimo kredito.
  2.2.5. Naudotojui tinkamai pervedus registracijos mokestį, Bendrovė vadovaujantis šių Taisyklių 3 skyriuje nustatytomis taisyklėmis įvertina Paraišką ir priima sprendimą dėl Naudotojo registravimo Sistemoje ir Vartojimo kredito sutarties sudarymo su juo, bei šiose Taisyklėse bei Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis išmoka kreditą.
  2.2.6. Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas yra laikomas Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento Taisyklės ir Vartojimo kredito sutartis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jų lape.
  2.2.7. Registracijos mokestis turi būti sumokėtas iš Naudotojo atsiskaitomosios sąskaitos, esančios bet kuriame Lietuvos Respublikos banke ar kredito įstaigoje, jei atidarant šią sąskaitą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka buvo privalomai nustatyta Naudotojo tapatybė pateikiant originalų asmens tapatybės dokumentą, kurio kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje.
  2.2.8. Sutikimas su šiomis Taisyklėmis taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Naudotojo nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos mokestis, pateikti patvirtintą Naudotojo asmens tapatybės dokumento kopiją.
  2.2.9. Bendrovei pareikalavus, Naudotojas privalo per 1 darbo dieną pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu arba bet kurioje iš Tarpininkų vietų, kurių išsamus sąrašas yra nurodytas https://www.smscredit.lt/.
  2.2.10. Registracijos internete metu Naudotojas privalo nurodyti slaptažodį, kurį sudaro Naudotojo savarankiškai pasirinkta, unikali ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacija, skirta nustatyti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia vykdant šias Taisykles, jose nustatyta tvarka sudarytas Vartojimo kredito sutartis ar kitus sandorius su Bendrove.
  2.3. Registracijos per Tarpininkus tvarka ir sąlygos:
  2.3.1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas privalo užpildyti ir pasirašyti popierinę kredito paraišką arba Sutartį (priklausomai nuo Tarpininko), bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu bei kitais, Kredito davėjo ar Tarpininko reikalaujamais dokumentais pateikti ją bet kuriam iš Tarpininkų https://www.smscredit.lt/ paskelbtose vietose.
  2.3.2. Gavusi tinkamai užpildytą popierinę kredito paraišką, Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka patikrinus Naudotojo mokumą ir nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Bendrovė įregistruoja Naudotoją į Sistemos duomenų bazę.
  2.4. Registracijos metu iš Naudotojo reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi.
  2.5. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie paraiškos patvirtinimą, Bendrovė informuoja Naudotoją trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama Naudotojo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, ar elektroniniu paštu. Registracijos per Tarpininkus atveju Naudotojui telefoninio pokalbio metu yra žodžiu pasakomi ir prisijungimui prie Sistemos reikalingi duomenys.
  2.6. Pasikeitus Naudotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, Naudotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje arba skambinant Bendrovei telefono numeriu: +370 700 73470.
  2.7. Pasikeitus banko sąskaitai, Naudotojas privalo pakartotinai sumokėti 2.2.4. punkte nustatytą registracijos komisinį mokestį iš tos naujos banko sąskaitos arba pakartotinai pateikti popierinę paraišką Tarpininkui 2.3 punkte nurodyta tvarka.
  2.8. Naudotojas turi teisę išsiregistruoti iš Sistemos duomenų bazės tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį ir pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 (keturiolika) dienų išregistruoja Naudotojo duomenis iš Sistemos duomenų bazės ir informuoja apie tai Naudotoją raštu prašyme nurodytu adresu.
 3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos
  3.1. Kreditą gali gauti tik tie Naudotojai, kurie yra tinkamai pateikę paraišką (prašymą) kreditui gauti (toliau – Paraiška).
  3.2. Paraišką Naudotojas gali teikti tik jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį Kredito gavėjo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Naudotojo tvarių pajamų.
  3.3. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų:
  3.3.1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką;
  3.3.2. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto Naudotojo mobiliojo telefono numerio siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu 1337 su tekstu: EUR [prašoma suma eurais] [kredito terminas] [slaptažodis];
  3.3.3. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto mobiliojo telefono numerio skambinant telefonu +370 700 73470 arba Bendrovės atstovams susisiekus su Naudotoju bei įrašomo pokalbio metu žodžiu pateikiant Bendrovės atstovo žodžiu prašomus pateikti duomenis, reikalingus nustatyti Naudotojo tapatybę, o taip pat įsitikinti Naudotojo valia prašomo gauti kredito atžvilgiu;
  3.3.4. užpildant ir pasirašant popierinę kredito Paraišką, bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam iš Tarpininkų, https://www.smscredit.lt/ paskelbtose vietose.
  3.3.5. žodžiu pareiškiant apie esmines pageidaujamo Kredito sąlygas tiems Tarpininkams, kurie pagal susitarimą su Kredito davėju turi teisę priimti žodines paraiškas. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę Kredito sutartį.
  3.4. Pateikdamas Paraišką Naudotojas patvirtina, jog:
  3.4.1. šių Taisyklių 1.1. punkte esančių patvirtinimų tikslumas ir teisingumas yra nepasikeitęs;
  3.4.2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Vartojimo kredito sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;
  3.4.3. Naudotojas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;
  3.4.4. Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra pajėgus įvykdyti;
  3.4.5. Naudotojas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą;
  3.4.6. Naudotojo prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus.
  3.4.7. Naudotojas supranta, jog kredito palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Bendrovės prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir itin greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.
  3.5. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jo lape.
  3.6. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina Naudotojo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Naudotoju. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas. Esant poreikiui, Kredito davėjo prašymu Naudotojas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Kredito gavėjo mokumą ar patikrinti Naudotojo pateiktą informaciją.
  3.7. Kredito dydis ir terminas yra nustatomi pagal Naudotojo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir Taisyklėse, https://www.smscredit.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į mokumo vertinimo rezultatus..
  3.8. Atsižvelgdamas į Naudotojo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato Kredito sumos ir termino limitą Naudotojui.
  3.9. Kredito limitas gali būti padidintas Bendrovės vienašaliu sprendimu.
  3.10. Naudotojui suteikus Kreditą, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų limitų, tinkamai savo prievoles vykdęs Naudotojas turi teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, nekeičiant Kredito grąžinimo termino. Tuo tikslu Naudotojas turi pateikti prašymą bet kuriuo iš šių būdų:
  3.10.1. užpildyti ir pateikti prašymą, kurio forma yra pateikta https://www.smscredit.lt/ sistemoje.
  3.10.2. iš Kredito davėjo duomenų bazėje registruoto Naudotojo mobiliojo telefono numerio skambinant telefonu +370 700 73470 arba Bendrovės atstovams susisiekus su Naudotoju bei įrašomo pokalbio metu žodžiu pateikiant Kredito davėjo atstovo žodžiu prašomus pateikti duomenis, reikalingus nustatyti Naudotojo tapatybę, o taip pat įsitikinti Naudotojo valia prašomo gauti papildomo Kredito atžvilgiu;
  3.10.3. užpildant ir pasirašant popierinę papildomo Kredito Paraišką, bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam iš Tarpininkų, https://www.smscredit.lt/ paskelbtose vietose
  3.11. Bendrovei, po atlikto pakartotinio Naudotojo mokumo vertinimo, tenkinus šį Naudotojo prašymą dėl papildomo Kredito suteikimo, Naudotojui yra pateikiama patikslintos Sutarties Specialiosios sąlygos.
  3.12. Naudotojui vienu metu gali būti suteikiamas tik vienas Kreditas naudojantis https://www.smscredit.lt/ sistema. Pakartotinu Kreditu nėra laikomas papildomos Kredito sumos suteikimas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Pakartotinai kreiptis dėl kredito suteikimo Naudotojas gali tik po to, kai pilnai įvykdo visas savo prievoles, atsiradusias dėl anksčiau gauto kredito naudojantis https://www.smscredit.lt/ sistema.
  3.13. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti Naudotojo pateiktą Paraišką, prašymą dėl papildomos Kredito sumos, jeigu Naudotojas yra pažeidęs bet kurią šių Taisyklių nuostatą ar anksčiau su Bendrove sudarytų kitų sandorių sąlygas.
  3.14. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Naudotoją siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į Naudotojo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje Naudotojo paskyroje Sistemoje.
  3.15. Nusprendus suteikti kreditą, Sistema sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu.
  3.16. Suteikiant vartojimo kreditą per Tarpininką, Naudotojui gali būti pateikiamas ir popierinis Vartojimo kredito sutarties egzempliorius.
  3.17. Naudotojas, kurio Paraiška buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti kredito išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis Sistema kreiptis į Bendrovę su prašymu pakartotinai svarstyti jo Paraišką. Bendrovė prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir 3.14 p. nustatytais būdais informuoti Naudotoją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu Naudotojas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, reikalingą Naudotojo mokumui įvertinti ir sprendimui priimti.
  3.18. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Naudotojo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Naudotojas.
 4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka
  4.1. Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.
  4.2. Naudotojas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Naudotoju sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):
  4.2.1. Bendrovė, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausanti bendrovė, gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4.4 punkte išvardintus Naudotojo duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Kredito davėju nurodytais tikslais.
  4.2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus Naudotojo duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms Kredito davėjo grupės įmonėms, ir Kredito davėjo įgaliotiems asmenims, įskaitant bet neapsiribojant, duomenų tvarkytojams.
  4.3. Naudotojas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdanti kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyviai, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „Infobankas“ (informacija apie šias kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Bendrovei paprašius pateiktų jai 4.4 punkte nurodytus asmens duomenis.
  4.4. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys:
  4.4.1. asmens tapatybės duomenys bei duomenys kontaktams: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris (-iai), asmens dokumentų duomenys, el. pašto adresas (-ai) (įskaitant pasikeitusius), banko sąskaitų numeriai (įskaitant pasikeitusius), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, mirties data (jeigu asmuo miręs), atvaizdas, kompiuterio IP adresas ir parašas;
  4.4.2. finansinės padėties duomenys: darbdavys, darbovietė, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;
  4.4.3. finansinių įsipareigojimų (įskaitant užtikrintus) ir jų vykdymo duomenys: kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija, užklausų apie Naudotojo kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;
  4.4.4. ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija ir kiti Naudotojo pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys, taip pat kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija.
  4.5. Naudotojas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys (asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, išsilavinimas, mirties data, vardas, pavardė, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, banko sąskaitų numeriai, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, atvaizdas, IP adresas, parašas, įdarbinimai, atleidimai, vertimasis ūkine, sporto, atlikėjo ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, pajamų rūšis ir pobūdis), būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) , registruotų Asmens duomenų registre.
  4.6. Naudotojui neįvykdžius Kredito sutartyje nustatytų prievolių, Bendrovė turi teisę Naudotojo asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs Naudotoją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems Tretiesiems asmenims.
  4.7. Naudotojas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:
  4.7.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Naudotojui kartą per kalendorinius metus.
  4.7.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Naudotojas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Naudotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Naudotojo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Naudotoją, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Kredito sutartį.
  4.7.3. turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti smscredit.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.smscredit.lt/, skiltyje „siuntimo nustatymai“.
  4.7.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba Trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  4.8. Naudotojas sutinka, kad Bendrovė įrašytų Bendrovės ir Naudotojo, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Naudotojo asmens duomenys, telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.
  4.9. Naudotojas turi gali daryti įtaką visoms šių Taisyklių 4 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Naudotojas privalo kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šių Taisyklių 4 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.
 5. Konfidencialumas
  5.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su šių Taisyklių ir Vartojimo kredito sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Naudotojo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Naudotojas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.
  5.2. Naudotojas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, Naudotojas privalo nedelsiant jį pasikeisti.
 6. Baigiamosios nuostatos
  6.1. Taisyklės įsigalioja nuo registracijos pabaigos ir galioja iki Naudotojo išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šių Taisyklių 2.8. punkte nurodyta tvarka.
  6.2. Šios Taisyklės gali būti pakeistos ir/ar papildytos tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Taisyklių pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Naudotojo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Taisyklių pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Naudotojas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos Naudotojas bus pilnai atsiskaitęs su Bendrove pagal vartojimo kredito sutartis. Apie vienašališkai daromus pakeitimus Naudotojas turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.
  6.3. Bendrovė turi teisę Sistemos valdymui, Paraiškos administravimui ir savo funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, turinčius teisę šios Sistemos valdymo, paraiškos administravimo ir kitų Bendrovės funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymo tikslais administruoti Bendrovės ir Naudotojo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti Naudotojo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios Bendrovės sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims.
  6.4. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.
  6.5. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas (korespondencijai) – Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, Lietuva.
  6.6. Vartojimo kredito tarpininkai:
  6.6.1 AB Lietuvos paštas, adresas: Jasinskio g. 16, 35000, Vilnius, įmonės kodas 121215587
  6.6.2 UAB „Reitan Convenience Lithuania“, adresas: Laisvės pr. 58, LT-05120, Vilnius, įmonės kodas 123640551;
  6.6.3 UAB „Altero LT“, adresas Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius, įmonės kodas 304896733;
  6.6.4 UAB „Lenders“, adresas: Savanorių g. 1, LT-03116 Vilnius, įmonės kodas 302996838;
  6.6.5 UAB „Vertikalus dangus“, adresas: Olimpiečių g. 5, LT-09232 Vilnius, įmonės kodas 305088516;
  6.6.6 UAB „Finbro“, adresas: Jurgio Baltrušaičio g. 9, LT-06145 Vilnius, įmonės kodas 305377937.